The Descendants of Jacob White

Jacob White (1506), married

Deborah Shepard (1507)

1. Thomas White (1504)