The Descendants of Katherine Duxford

Katherine Duxford (1323), married

Thomas Richardson (1322)