The Descendants of Thomas Whittmore Sr.

Thomas Whittmore Sr. (1290), married

Mary Meade (1291)

1. Thomas Whittmore Jr. (1288)