The Descendants of Thomas Whittmore Jr.

Thomas Whittmore Jr. (1288), married

? (1289)

1. Nathaniel Whittmore (1286)